quinta-feira, 8 de março de 2012

Dina Maria da Silva, Sai Militar Laos Mehi fasil

Hili vokasaun nudar militar, la hanesan ho vokasaun sira sel-seluk. Vida militar, vida idake uniku tebes. Bainhira ita hili sai militar, presiza tebes aten brani. Tenki prontu haketak a’an husi ita nia familia tomak, la arbiru atu hasoru familia hotu mesmu que sira hetan susar, i prontu mos hasoru defikuldades oioin.

Kondisaun nee mak Dina Maria da Silva sente bainhira hili vokasaun militar, F-FDTL. Tamba nee mak laos buat fasil halao knar nudar militar. Mundu ida que defisil tebes. “Mais, atu katak sa. Vokasaun militar nunee ona. Ita tenki simu defikuldades oioin ho pasensia. Ho disiplina maka’as. I vokasaun ida nee hau rasik mak hili hodi defende nasaun soberania ida nee. See laos ita Timor Oan maka defende, entaun see fali. Ya, tenki ita rasik,” hateten Dina Maria da Silva ne’ebe babain bolu ho naran badak: Dina. Moris iha Same, dia 13 Novembru 1981, oan premeiru husi maun alin nain 3, aifuan domin husi Bento da Silva no Alexsandria da Silva.

Tuir buat ne’ebe nia sente, katak Dina, halao vida nudar militar, buat hotu-hotu nakonu ho disiplina. Neduni, hakarak tama militar uluk nanain tenki pasensia hodi hasoru dutrina militar. See maka laiha pasensia, entaun ninia fatin laos iha militar maibe halao vida nudar ema sivil.

Dina hahu ninia estudu iha Eskola Premaria Publiku No.08 Babulu, Same (1997-1992). Seskola Sekundarai Publiku No. 02 Babulu, Same (1992-1994), depois kontinua ba Eskola Sekundaria Katolika Akadirun Hun, Same (1994-1997). Remata tiha nia hakarak kontinua estudu ba universidade maibe la konsege tamba limitasoens ekonomia familia. Nia ajuda deit inan aman iha uma.

Iha tinan 2002, governusaun Untaet loke opurtunidade ba joventude Timor oan atu tama F-FDTL. Nia prense formulario hodi tuir testu. Nia pasa testu depois tuir treinamento instrucsaun baziku durante fulan 4 nia laran. Remata tiha, ninian komandante pasa nia ba parte komunikasaun hahu tinan 2002 to’o agora. Agora ninia deviza nudar soldadu prontu. joao anibal de almeida.

STL, 02 Marsu 2012

1 comentário:

counter for blogger
FETO-ALOLA FETO-ONU REDE-FETO FETO-EDUCA SAI-FETO FETO-JOVEM FETO-TIMOR FETO-LINKS